En | Th

ตำแหน่งงาน

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการออกแบบวิศวกรรม

การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) โดยกลุ่มลูกค้าบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ต้องการหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งต่างๆดังนี้:

ลักษณะงาน
 • Contracts administration in the various stages of the project.
 • Support the project team in the resolution of commercial and contractual issues with Client and contractors including reviewing terms and conditions of contract.
 • Support project team in contract interpretation and in the application of the Contract’s terms and conditions.
 • Review claims or change order requests and discuss with project team, negotiate and solve the claims.
 • Review contractor invoices to ensure that they are complying with Contract Terms and Conditions.
 • Manage project change control procedures and ensure timely submission of notices and supportive documentations.
 • Monitor and report on contractors contracting activities.
 • Drafting and issuing contract letters and notices to Client and contractors.
 • Tracking and monitoring obligations of the parties under contracts.
 • Compilation and tracking of contract related documents and records
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree in Engineering, Quantity Surveying, Business Administration or Law (or equivalent) 
 • Minimum 5 years work experience as Contracts Engineer.
 • Proven experience in contracts administration.
 • Sound contractual knowledge and analytical skills.
 • Experience with subcontract management for large complex construction projects.
 • Excellent communications skills.
 • English language skills (oral and written). 
วันที่ประกาศ
21 เมษายน 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

A Commissioning Engineer is a member of a Commissioning Team. The team is typically responsible for all Pre-commissioning and Commissioning activities such as flushing & blowing, motor testing, mechanical test runs and function testing. The overall objective of Commissioning is to take the plant from Construction completion through to startup.

คุณสมบัติ
 • Mechanical, chemical or electrical engineer with a sound academic background.
 • Ability to effectively communicate both verbally and in writing. Ability in English language is also desirable.
 • Ability to work as part of a team is essential.
 • Previous work experience is not necessary although some previous experience in the Chemical, Petrochemical or Power Generation industries would be an advantage.

The working environment and nature of the work will change depending on project requirements. Sometimes the Commissioning Engineer will work at the company’s Bangkok Head Office. While at other times the Engineer will be assigned at site and work largely in the field. There may also be times when the work requires the Engineer to travel abroad.

วันที่ประกาศ
16 มีนาคม 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

An Engineer is a member of a Myanmar O&M Team. The team is typically responsible for all such as flushing & blowing, motor testing, mechanical test runs and function testing. The overall objective of Myanmar O&M Team is to take the plant from Construction completion through to startup.

คุณสมบัติ
 • Mechanical, Electrical Engineer or electrical technician with a sound academic background.
 • Ability to effectively communicate both verbally and in writing. Ability in English language is also desirable.
 • Ability to work as part of a team is essential.
 • No work experience is necessary although some previous experience in the Chemical, Petrochemical or Power Generation industries would be an advantage.

The working environment and nature of the work will change depending on project requirements. Sometimes the Engineer will work at the company’s Bangkok Head Office. While at other times the Engineer will be assigned at site and work largely in the field. There may also be times when the work requires the Engineer to travel abroad.

วันที่ประกาศ
27 มกราคม 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer or related field.
 • 22 years old up.
 • Thai nationality.
 • 0-2 years of working experience (New graduated are welcome)
 • Good command of English both spoken and written.
 • Hard working, good attitude to work and willing to learn new things.
วันที่ประกาศ
27 มกราคม 2560

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • อายุประมาณ 25-45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่ติดสารเสพติด
วันที่ประกาศ
25 มีนาคม 2559

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • มีความรู้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ขยัน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
วันที่ประกาศ
16 มีนาคม 2559

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ดี
 • มีใจรักบริการ และความรับผิดชอบ
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจในโครงสร้างการวางแผนงานให้ได้ผลบรรลุตามเป้าหมาย
วันที่ประกาศ
16 มีนาคม 2559

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน
 • บันทึกรายการบัญชีและปิดบัญชีได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา
 • บันทึกรายการบัญชีระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของกลุ่มบริษัทแต่ละประเทศ
 • จัดทำยอดบัญชีงบดุลประจำเดือน
 • ดำเนินการระบบบัญชีเจ้าหนี้ ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ และเอกสารการชำระเงินว่าบันทึกถูกต้อง และได้รับอนุมัติตามนโยบายบริษัท
 • จัดเตรียมใบแจ้งหนี้ และติดตามลูกหนี้
 • จัดเตรียมและยื่นภาษีรายเดือน
 • สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีในสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกัน 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความรู้ในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความเชี่ยวชาญใช้โปรแกรม MS Word และ Excel
 • สามารถเดินทาง หรือไปประจำการในต่างประเทศได้ (เจ้าหน้าที่บัญชีสำนักงานต่างประเทศ)
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ดี
 • ทำงานเป็นทีมโดยเน้นที่ผลงาน และสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ
วันที่ประกาศ
16 มีนาคม 2559

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน
 • ประสานงานธุรกรรมทางการเงินและทางบัญชีให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัท
 • จัดเตรียมรายงานทางการเงิน หรือมีส่วนในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานทางด้านการเงินกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานอื่น
คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน หรือการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความรู้ในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม MS Word, Excel และ Power Point
วันที่ประกาศ
16 มีนาคม 2559

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ดี
 • มีใจรักบริการ และความรับผิดชอบ
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจในโครงสร้างการวางแผนงานให้ได้ผลบรรลุตามเป้าหมาย
วันที่ประกาศ
16 มีนาคม 2559

สมัครงานตำแหน่งนี้

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ หากมีผู้เรียกรับเงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัทฯ มายัง หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร 10110