En | Th

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อและนามสกุล ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท Public Administration Minnesota State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัญชี, University of California Los Angeles
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตรัฐแคลิฟอร์เนีย (CPA),
California Board of Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรได้รับอนุญาต (EA), Internal Revenue Service
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ตรวจสอบภายในได้รับอนุญาต (CIA),
Institution of Internal Auditors
ผู้สอบสวนการทุจริตได้รับอนุญาต (CFE),
Association of Certified Fraud Examiners
กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
10 - 11 มิถุนายน 2558 Chartered Director Class (CDC)
24 - 25 เมษายน 2557 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
3 - 4 มีนาคม 2557 Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
14 - 15 ตุลาคม 2552 Role of the Chairman Program (RCP)
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2550 Audit Committee Program (ACP)
21 พฤษภาคม -
18 มิถุนายน 2547
Director Certificate Program (DCP)
17 พฤษภาคม 2547 Director Accreditation Program (DAP)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ EFINX CO., LTD.
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงานอื่น
2556 - 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส อาร์ เค มัลดิมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2546 - 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
2545 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการสายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2542 - 2544 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด
2539 - 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท SHINAWATRA INTERNATIONAL, จำกัด (มหาชน)
2537 - 2539 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ บริษัท STA จำกัด (มหาชน)
2528 - 2537 ผู้ช่วยผู้ควบคุมด้านการเงินเขต LOS ANGELES, BORG-WARNER Inc.,
New Jersey
2518 – 2523 รองสารวัตร กองกำกับการสอบสวนกลาง กรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย
ความรู้ความชำนาญพิเศษ
บัญชีการเงินและการสอบบัญชี
การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และ การสอบสวนการทุจริต
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวางระบบบัญชีและอาจารย์ประจำ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์ประจำสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า และมหาวิทยาลัยต่างๆ
การถือหุ้นในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
104,670 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ชื่อและนามสกุล นายกำธร อุทารวุฒิพงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโรงงาน) สถาบันดัมสตัดท์
ประเทศเยอรมนี
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมด้านวิชาชีพ ประกาศนียบัตรด้านการผลิตปุ๋ยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรด้านการผลิตปุ๋ยแห่งสหภาพโซเวียต (ทุนการศึกษา UNIDO)
ประกาศนียบัตรด้านการผลิตปุ๋ยแห่งประเทศจีน
ประกาศนียบัตร Business Public Relations (Executive) จากสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ประกาศนีบัตร Agro-Economy (การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
16 - 17 กันยายน 2561 IT Governance and Cyber Resilience (ITG 9/2018)
6 - 7 มิถุนายน 2560 Board Matters and Trends (BMT 3/2017)
2,9,16,23 พฤศจิกายน 2559 Advanced Audit Committee Program (AACP)
20 มิถุนายน 2559 Ethical Leadership Program (ELP)
27 - 28 เมษายน 2559 Driving Company Success with IT Governance (ITG)
8 - 9 มีนาคม 2559 Boards that Make a Difference (BMD)
27 พฤศจิกายน 2558 Ethical Leadership Program (ELP)
17, 24 กันยายน 2558 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
17 - 18 มีนาคม 2558 Director Certification Program Update (DCPU)
29 ตุลาคม 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
13 มกราคม - 10 มีนาคม 2557 Directors Certification Program (DCP)
13 - 14 มิถุนายน 2556 Role of the Compensation Committee (RCC)
25 มิถุนายน 2552 Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
21 พฤศจิกายน 2551 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
27 ตุลาคม 2551 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
26 กันยายน 2551 Director Accreditation Program (DAP)
21 - 22 สิงหาคม 2551 Audit Committee Program (ACP)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงานอื่น
2507 - 2516 Chemical Fertilizer Company (State Enterprise)
- ผู้จัดการโรงงานผลิตกรดซัลฟูริก
- ผู้จัดการโรงงานผลิตแอมโมเนียมซัลเฟต
- ผู้จัดการโรงงานของโรงงานสังเคราะห์แอมโมเนียเหลว
- ผู้จัดการโรงงานแยกอากาศ
- เลขานุการคณะกรรมการ
2517 - 2548 Thai Central Chemical PLC.
- หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยกับ Central Glass of Japan
   ในการก่อสร้างโรงงานแห่งแรกของ TCCC
- รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิต
- กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
การถือหุ้นในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
114,700 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ชื่อและนามสกุล ดร. ริวโซ นางาโอคะ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
5 - 6 กรกฎาคม 2559 Boards that Make a Difference (BMD)
1 - 7 พฤศจิกายน 2558 Director Certification Program (DCP)
20 สิงหาคม 2551 Director Accreditation Program (DAP)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Nagaoka & Associates Inc.
การถือหุ้นในบริษัทฯ 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด