En | Th

ประวัติความเป็นมา

 • 2528

  บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง กลุ่ม ITD และ TEC ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทย

 • 2539

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 100 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจากการเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม ITD ในบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 25.0

 • 2540

  เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการชะลอตัวด้านการลงทุนในประเทศ อันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย โดยได้ก่อสร้างโรงงานปุ๋ยเคมีให้กับ Japan Vietnam Fertilizer Co. ซึ่งต่อมา บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการให้บริการใน มาเลเซีย เมียนมาร์ จีน และบังคลาเทศ ในปีต่อมา

  บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท โตโย-เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TVC”) เพื่อให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจรในเวียดนาม

 • 2545

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2000

 • 2546

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วอีกครั้งเป็น 160 ล้านบาท เพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 • 2547

  บริษัทฯ ชนะการประมูลงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสารประกอบเมทิลีนโมดิฟายด์ ไดฟีนีลมีเทน ไดโอไซไซยาเนส (Methylene Modified Diphenylmethane Diisocyanate, mMDI) จากบริษัท Bayer Polyurethane (Shanghai) ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นการประมูลงานแข่งกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่างประเทศขนาดใหญ่ในประเทศจีน การที่บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลในโครงการนี้จนได้รับสัญญาของโครงการนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จในการผลงานการก่อสร้างโครงการ Bisphenol-A ของ Bayer ที่ประเทศไทย

 • 2548

  บริษัทฯ เริ่มธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยได้รับความไว้วางใจในการสร้างโรงงานโพลียูเรเทนในประเทศจีนและโรงงาน Chlor-Alkali ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกของบริษัทฯ และเป็นการพิสูจน์ว่าความสามารถของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับระดับสากล

 • 2549

  บจ. พีทีที โพลีเอธิลีน ว่าจ้างให้บริษัทฯ ดำเนินการสร้างโรงงานผลิต Ethane Cracker เมื่อแล้วเสร็จโรงงานนี้จะเป็นหนึ่งในโรงงานมีกำลังการผลิต Ethylene 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของการผลิตพลาสติกประเภทนี้

 • 2550

  บจ. พีทีที โพลีเอธิลีน ว่าจ้างให้บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน LDPE และโรงงาน LLDPE เมื่อแล้วเสร็จโรงงานทั้งสองโรงงานนี้จะเป็นหนึ่งในโรงงาน ผลิต LDPE และ LLDPE ที่มีกำลังการผลิตพลาสติกชนิดนี้มากที่สุดในโลก โดยมูลค่าโครงการรวมกว่า 9,000 ล้านบาท

 • 2551

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 320 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและความเติบโตของยอดขาย

  จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในเดือนกรกฎาคม

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 480 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออีก 130,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

 • 2552

  เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเป็น 350 ล้านบาท

  เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 130,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพิ่มเป็น 480 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552

 • 2553

  Chiyoda ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC) ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ และเข้าถือหุ้นสามัญ 33,600,000 หุ้นหรือ คิดเป็นร้อยละ 7.0 ของทุนจดทะเบียน

  กรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเงินลงทุน 1,100 ล้านบาท เพื่อเข้าถือหุ้นบุริมสิทธิ ในสัดส่วนร้อยละ 71.0 ในบริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด (“NNE”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 110 เมกะวัตต์ (SPP) ซึ่ง NNE ได้ทำสัญญาขายกระแสไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเวลา 25 ปี

 • 2554

  บริษัทฯ จัดตั้ง Toyo Thai Malaysia Sdn Bhd (“TTML”) เพื่อรองรับงานโครงการ Lamps Up – MY Project และโครงการในอนาคต โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.0 มีทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิต

  บริษัทฯ จัดตั้ง ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd. (“TTMC”) เพื่อรองรับงานโครงการในอนาคต โดยร่วมลงทุนกับบริษัท เซย่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่จัดตั้งในประเทศเมียนมาร์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90.0 และร้อยละ 10.0 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  บริษัทฯ จัดตั้ง ToyoThai-USA Corporation (“TTUS”) เพื่อรองรับงานโครงการในอนาคต โดยร่วมลงทุนกับ Global Business Management Company Limited (“GBM”) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่จัดตั้งในประเทศไทย และบริษัท HukuTai Consulting Inc. ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80.0 ร้อยละ 10.0 และร้อยละ 10.0 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 • 2555

  บริษัทฯ ร่วมลงทุนใน บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SSP”) เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25.0 มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท

  บริษัทฯ จัดตั้ง Toyo Thai Power Corporations Pte. Ltd. (“TTPSG”) เพื่อรองรับงานด้านพลังงานในภูมิภาค โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60.0 มีทุนจดทะเบียน 42.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  บริษัทจัดตั้งบริษัท โตโย ไทย พาวเวอร์ เมียนมาร์ จำกัด (“TTPMC”) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานก๊าซขนาด 120 เมกะวัตต์ ณ เขต Ahlone Township ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ กระทรวงพลังงานไฟฟ้า แห่งประเทศเมียนมาร์ ระยะเวลา 30 ปี โดยมูลค่าการลงทุนของโครงการประมาณ 5,100 ล้านบาท (เทียบเท่า 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 • 2556

  เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนในธุรกิจพลังงานของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ได้จัดตั้ง Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd. (“TTPHD”) ซึ่งปัจจุบัน TTPHD ถือหุ้นใน Toyo Thai Power Corporations Pte. Ltd. (“TTPSG”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย TTPSG ถือหุ้นใน Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. (“TTPMC”) ในสัดส่วนร้อยละ 95.0 เช่นกัน ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน TTPMC ในสัดส่วนร้อยละ 71.5

  บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกเพื่อความเข้าใจกับ กระทรวงพลังงานไฟฟ้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าประเภท Ultra Supercritical Coal-fired ขนาด 1,000 MW ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa เมืองย่างกุ้ง ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความเข้าใจ

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 560 ล้านบาท เพื่อรองรับการขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและแก่ประชาชนทั่วไป โดยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน และเป็นเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

 • 2558

  2558 เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 บริษัทฯ จึงได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)” เป็น “บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด(มหาชน)”