En | Th

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2528 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) ภายใต้การร่วมทุนของ Toyo Engineering Corporation (“TEC”) (ประเทศญี่ปุ่น) และบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (“ITD”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตามลำดับ โดยจัดเป็นบริษัท ผู้ให้บริการ Integrated EPC รายแรกของประเทศไทยที่มีความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจรด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัท มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of Turn-key Projects for Industrial and Process Plants) ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการผลิต ระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน และระบบการจัดเก็บ ลำเลียง และขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และ พลังงาน


บริษัทได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการ Integrated EPC ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และ โรงไฟฟ้า ด้วยความพร้อมของทีมวิศวกรบริษัท ในการจัดการโครงการที่มีมูลค่าสูงและงานที่ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมที่ซับซ้อน และความได้เปรียบในด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายจัดการโครงการที่ต่ำกว่าคู่แข่ง บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มการรับงานโครงการในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะใน กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศกาตาร์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานะทางการเงิน และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทจึงเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2552

ด้วยความเป็นผู้นำในการให้บริการ Integrated EPC ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการให้บริการออกแบบและก่อสร้างโรงงานต่างๆ มากกว่า 200 โครงการ ทำให้บริษัทมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพของงาน การออกแบบและการก่อสร้าง การส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดการ และความปลอดภัยในการดำเนินงาน และได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว เป็น 560 ล้านบาท ในปลายปี 2556 โดยวัตถุประสงค์ ในการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทต่อไปในอนาคต

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 336 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 560 ล้านบาท เป็น 896 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 336 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 จำนวน 112 ล้านหุ้น การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 168 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และจำนวน 56 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เดือน สิงหาคม 2561 บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 56 ล้านหุ้น ให้กับ Sojitz Corporation (“Sojitz”) ซึ่งหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ทำให้ Sojitz เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทนที่ TEC ที่ทำการขายไปต้นปี 2561 โดยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็นจำนวน 616 ล้านบาท