En | Th

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2561 ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายความสามารถของTTCL โดยเฉพาะการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของโครงการก่อสร้างที่สปป.ลาว เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดนี้ แม้ว่าการประมาณการหนี้สินดังกล่าวจะเป็นการกำหนดตามมาตรฐานบัญชีแล้วก็ตาม บริษัทฯยังได้ดำเนินขั้นตอนในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อหาข้อสรุปให้เป็นไปตามสัญญาโครงการก่อสร้าง EPC ดังนั้นภายใต้สถานการณ์พิเศษนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

ในอีกด้านหนึ่งนั้น ปี 2561 เป็นปีที่น่ายินดีสำหรับบริษัทฯ ที่ได้ต้อนรับหุ้นส่วนใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 โดยที่บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำและมีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นชื่อ Sojitz Corporation คิดเป็นการเพิ่มทุนที่ 10% ของทุนจดทะเบียนเดิม ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 616 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสัญญาก่อสร้างใหม่ ซึ่งเป็นโครงการในประเทศไทย เวียดนาม และเมียนมาร์ มูลค่าประมาณ 16,000 ล้านบาทในปี 2561 อีกทั้งในส่วนของการดำเนินงานโรงไฟฟ้าที่เมียนมาร์ยังคงสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยไม่มีการหยุดชะงักการดำเนินงานแต่อย่างใด

สำหรับแนวโน้มปี 2562 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเมืองในประเทศยังคงไม่แน่นอน เรายังคงให้ความสนใจธุรกิจพลังงานในประเทศเมียนมาร์ และขณะนี้บริษัทฯ กำลังรอข้อสรุปสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 388 MW ซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมประมูลงานก่อสร้างกับ Sojitz Corporation ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อขยายฐานลูกค้าในตลาดใหม่อีกด้วย

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ถือหุ้นและพนักงานที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ท้าทายความสามารถของบริษัทฯ ผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ทีมผู้บริหารและพนักงานจะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อฟันฝ่าทุกอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง และจะสามารถนำพาให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องสมดังเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ต่อไปนายฮิโรโนบุ อิริยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่