En | Th

ตำแหน่งงาน

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการออกแบบวิศวกรรม

การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) โดยกลุ่มลูกค้าบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ต้องการหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งต่างๆดังนี้:

คุณสมบัติ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • มีความรู้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ขยัน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
วันที่ประกาศ
12 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree in Computer Science or related field
 • 1-3 years of working experience in the programming
 • Age not over 25
 • Knowledge in Programming e.g. VB.Net or C# or ASP.Net or PHP
 • Knowledge in Database Administration e.g. SQL Server or MS. Access is prefer
วันที่ประกาศ
12 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree in Computer Science or related field
 • 0-2 years of working experience in the IT Support
 • Age not over 24
 • Experience in Windows or Linux Server and Network System
 • Installing and configuring computer hardware, software, printers and scanners
 • Investigating, diagnosing and solving computer software and hardware faults
 • Repairing equipment and replacing parts
 • Maintaining records of computer asset
วันที่ประกาศ
12 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • Mechanical Engineer with suitable industry experience.
 • Minimum 5 years’ experience in power generation industry.
 • Ability to communicate in both English and Thai is essential.
 • Ability to work in a team environment and direct the work of the Field Technicians.
 • Work base in Yangon, Myanmar
วันที่ประกาศ
12 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • Mechanical Engineer with suitable industry experience.
 • Minimum 3 years’ experience in power generation, chemical or petrochemical industries.
 • Ability to communicate in both English and Thai is essential.
 • Ability to work in a team environment and direct the work of the Field Technicians.
 • Work base in Yangon, Myanmar
วันที่ประกาศ
12 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
 • Electrical Engineer with suitable industry experience.
 • Minimum 3 years experience in power generation, chemical or petrochemical industries.
 • Ability to communicate in both English and Thai is essential.
 • Ability to work in a team environment and direct the work of the Field Technicians.
 • Work base in Yangon, Myanmar
 • Experience in high voltage, transformer, switchyard maintenance field are advantage.
วันที่ประกาศ
11 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน
 • จัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายทางภาษีของแต่ละประเทศ
 • จัดทำงบการเงินรวมเป็นรายเดือนภายในเวลาที่กำหนด
 • จัดทำงบกระทบยอดและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำและนำส่งภาษีให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางภาษี
 • สามารถประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี,กรมสรรพากร, และองค์กรอื่นๆ
 • สนับสนุนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • สรุปงานหรือจัดทำรายงานต่างๆตามที่ผู้บริหารกำหนด
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีฟรือสูงกว่าทางด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ในสายงานบัญชีหรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้งพูดและเขียน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS World และ Excel ได้ในเกณฑ์ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
 • มีทัศนคติที่ดี, มีทักษะความเป็นผู้นำ, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
วันที่ประกาศ
11 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน
 • บันทึกรายการบัญชีและปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
 • บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของกลุ่มบริษัท และแต่ละประเทศ
 • จัดทำงบกระทบยอดและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำระบบบัญชีเจ้าหนี้ ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ เอกสารการจ่ายเงิน และบันทึกให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัท
 • จัดทำใบเพิ่มหนี้และติดตามการรับชำระ
 • จัดทำและนำส่งภาษีเป็นรายเดือน
 • สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีในสายงานบัญชีหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้งพูดและเขียน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel) และโปรแกรมทางบัญชี (Oracle) ได้ในเกณฑ์ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งคราว หรือประจำในบริษัทต่างประเทศ (เจ้าหน้าที่บัญชีต่างประเทศ)
 • สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและอยู่ภายใต้ความกดกันได้
 • ทำงานเป็นทีมโดยเน้นที่ผลงาน และสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ
วันที่ประกาศ
10 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน
 1. รับผิดชอบงานด้านบริหารสำนักงานและอาคารสถานที่
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-25 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้าน General Affair 1-2 ปี
 4. มีความกระตือรือร้น, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีใจรักบริการ และทักษะการติดต่องานภายนอก
 5. มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่องาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และทันต่อระยะเวลาที่กำหนดได้
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
วันที่ประกาศ
09 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

รับผิดชอบงาน Payroll, Man Hour งานอื่นๆของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 22-27 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 – 5 ปี เกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใจรักงานบริการ และมีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • มีความตั้งใจในการทำงาน มีทัศนคติที่ดี และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และทันตามเวลา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งพูด และเขียน
 • มีทักษะในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Office, Excel)
วันที่ประกาศ
09 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการสมัคร และต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ (มีความรู้ด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสานงานกับเอเจนซี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 • จัดเตรียมที่พัก, การจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
 • จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการเรื่องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของพนักงานบริษัท รวมถึงติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน
 • ประสานงานกับสาขาและบริษัทย่อยในต่างประเทศในเรื่องการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 • สมัครวีซ่าธุรกิจหรือวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปในประเทศต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถปรับตัวได้ง่ายกับสภาพแวดล้อมการทำงาน และทำงานภายใต้ความกดดัน
 • จิตใจบริการ, ทัศนคติ, มีความรับผิดชอบ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
 • เข้าใจโครงสร้างองค์กร, วางแผนงานได้ดีและติดตามงานสม่ำเสมอ
วันที่ประกาศ
08 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

ทำงานงานเอกสาร ติดต่อประสานงาน สอบถามราคา

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษทั้งพูด และเขียน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และการสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Office, Excel) และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
วันที่ประกาศ
07 กันยายน 2561

สมัครงานตำแหน่งนี้

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ หากมีผู้เรียกรับเงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัทฯ มายัง หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร 10110