En | Th

สมัครงานออนไลน์

ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตัวเองหรือโดยใช้เว็บไซต์นี้หรือเขียนจดหมายส่งจดหมายพร้อมประวัติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ตำแหน่งงานที่สนใจ และรูปถ่ายได้ที่

แผนกทรัพยากรมนุษย์และงานบริหารสำนักงาน
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30
สุขุมวิท 21(อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 260 8505 ต่อ 1542 , 1531
jobapply@ttcl.com

แบบฟอร์มสมัครงาน

บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลการติดต่อ

การศึกษา

คุณสมบัติและทักษะพิเศษ

ประวัติการทำงาน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงานกับบริษัทฯ หากมีผู้เรียกรับเงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัทฯ อีเมล : ir@ttcl.com