En | Th

จรรยาบรรณบริษัทและจริยธรรมทางธุรกิจ

หลักการสำคัญของจรรยาบรรณ

หลักการสำคัญของจรรยาบรรณนี้ครอบคลุมถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยการมีส่วนร่วมของ “บุคลากรของบริษัทฯ” ทุกภาคฝ่าย

ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและธรรมาภิบาลโดยตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจให้ลูกค้า ด้วยการเสนอทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท เช่น บุคลากร เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาจากประสบการณ์อันยาวนาน

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของการทำธุรกิจระหว่างประเทศโดยมุ่งดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงานและข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น

 • ข้อบังคับของบริษัทฯ
 • นโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • คำประกาศพันธกิจ
 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 • คู่มือและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทฯ

เคารพในสิทธิมนุษยชนและความสำเร็จของบุคคลในอดีตรวมถึง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของสังคม

สร้างสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยและเอื้อต่อการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าตามแนวคิดของบริษัทฯ

ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในเรื่องของสุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ

รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปประกอบธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม
  • ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎระเบียบและมาตรฐานทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์กรและรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน
  • ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้ได้รับความไว้ใจจากสังคมอันเป็นสิ่งสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 2. เคารพในสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
  • ตระหนักและเคารพประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปประกอบธุรกิจ
  • เคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิ เพศ สถานภาพทางสังคม สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ ฯลฯ
  • สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งดูแลและป้องกันมิให้เกิดการกระทำดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดผลที่ต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
 3. ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ตระหนักและปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก
  • ตระหนักถึงความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปประกอบธุรกิจ โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม
 4. ปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  • ในปัจจุบัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพยายามลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากงานวิศวกรรมบริการ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพ มาตรฐานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือในสังคม
 5. เคารพทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงปกป้องในสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ
  • ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  • ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอก รวมถึงการไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
  • ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ของลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีใช้บังคับอยู่
 6. ไม่ทำธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรม เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้ข้อมูลภายใน โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
  • ในกรณีที่บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับ บริษัท ลูกค้า หรือคู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ซื้อขายตราสารหุ้น/หุ้น/หลักทรัพย์ ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับ (การซื้อขายที่ใช้ข้อมูลภายใน) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
 7. บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา ตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปประกอบธุรกิจ
  • บริษัทฯ จะต้องบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่บันทึกข้อมูลเท็จ
  • บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับเพื่อคุ้มครองนักลงทุน
 8. ไม่ขัดต่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน
  • บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่กระทำการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น
  • เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ยึดเอาผลประโยชน์ส่วนตนมาก่อนผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม
 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปประกอบธุรกิจ ติดต่อเจรจากับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนยึดมั่นต่อจริยธรรมของการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบที่ใช้บังคับว่าด้วยการไม่เสนอผลประโยชน์ต่างๆ เช่น เงิน ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและให้ความบันเทิงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่สามารถเอื้อประโยชน์ที่คล้ายกัน
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และไม่มอบเงิน ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้ความบันเทิง และการเสนอผลประโยชน์ที่มากเกินควรแก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  • ไม่ยอมรับผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอยู่นอกเหนือหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณทางธุรกิจหรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์
 10. ต่อต้านและไม่กระทำตามอำนาจอันไม่ชอบธรรม
  • ต่อต้านการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณใดๆ เช่น การฉ้อโกงในองค์กร และไม่เจรจาหรือทำความตกลงทางการเงินอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการกระทำอื่นๆอันเป็นผลจากการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณดังกล่าว
 11. รายงานต่อผู้บังคับบัญชากรณีที่มีการละเมิดกฎจรรยาบรรณ
  • พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหากมีการละเมิดกฎจรรยาบรรณ
  • บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดกฎจรรยาบรรณ
  • ในกรณีที่พิสูจน์พบว่ามีการละเมิดกฎจรรยาบรรณขั้นร้ายแรง ผู้กระทำผิดและผู้บังคับบัญชาของผู้ที่กระทำผิดอาจได้รับโทษทางวินัย
  • ผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการกลั่นแกล้งพนักงานผู้รายงานการละเมิดกฎจรรยาบรรณดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

จริยธรรมทางธุรกิจ

นอกเหนือจากกฎหมายต่างๆแล้ว บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าการมีจริยธรรมทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบกิจการ

 • บริษัทฯ คาดหวังว่าบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนควรอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎจรรยาบรรณที่กำหนด
 • บุคลากรของบริษัทฯ ควรทำรายงานถึงผู้บริหารระดับสูงเมื่อพบข้อบกพร่องในกฎจรรยาบรรณ และเสนอข้อแนะนำหรือความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎจรรยาบรรณให้ดีขึ้น
 • บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและคงไว้ซึ่งความเป็นธรรม
 • บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นธรรมาภิบาลทางธุรกิจที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางให้เกิดความมั่นคงและความก้าวหน้า
 • บริษัทฯ จะเคารพและปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปประกอบธุรกิจ
 • บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน การกำหนดงบประมาณและการประเมินผลงบประมาณในโครงการใดๆซึ่งจะต้องจัดเตรียมความพร้อมให้ถูกต้องชัดเจน
 • บริษัทฯ หวังว่าบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนจะเคารพและปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการทางการบัญชีและกฏระเบียบอื่นๆของบริษัทฯ อย่างซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทฯ พึงรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบทันทีหากพบข้อสงสัยว่ามีการละเมิดกฏจรรยาบรรณซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทฯ ขอให้บุคลากรของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า หรือคู่แข่ง

 • ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์รวมไปถึงความพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอกในระหว่างหรือหลังจากที่เป็นพนักงานหรือดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • บุคลากรของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ผู้จัดจำหน่าย คู้ค้าหรือคู่แข่ง
 • บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลภายในตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ในระหว่างและหลังจากการประกอบธุรกิจ บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางธุรกิจ แผนการในอนาคตของบริษัทฯ ฯลฯ
 • กรรมการบริษัทและพนักงานจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือเป็นที่ปรึกษาในบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความขัดแย้งทางธุรกิจอื่น เว้นแต่ได้ประกาศให้ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นได้รับทราบไปแล้ว (ในแต่ละกรณี)
 • บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและต้องไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
 • ในกรณีที่พนักงานบริษัทคนใดจะเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมธุรกิจอื่นๆ กรณีดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดต่อผลประโยชน์หรือการประกอบธุรกิจใดๆของบริษัทฯ นอกจากนี้ พนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งใดๆ บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนพึงอุทิศตนและอุทิศเวลาให้กับกิจกรรมของบริษัทฯ โดยไม่ใช้เวลาในการทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและกิจกรรมอันไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตน
 • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจรรยาบรรณ บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท
 • บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนแก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่รับสินบนหรือสิ่งตอบแทนจากบุคคลหรือภาคส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้มีการให้หรือรับของที่ระลึกตามประเพณีได้ในการต้อนรับทักทายตามโอกาส
 • หากกรรมการบริษัทและพนักงานได้รับของขวัญใดๆในรูปแบบของเงินหรือวัตถุที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือมีค่าอันควรจะถือว่าไม่เหมาะสม จะต้องรายงานให้กับแผนกตรวจสอบภายในรับทราบและพิจารณา
 • บุคลากรของบริษัทฯ พึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงต่างๆที่บุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จัดขึ้นนอกเหนือจากโอกาสปกติทางธุรกิจและโอกาสอื่นๆตามประเพณี
 • บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและการยึดหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยการให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมของธุรกิจที่ได้ลงทุนไป บริษัทฯ จะรายงานข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการและสถานะทางการเงิน รวมทั้งรายงานผลประกอบการให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบอย่างสม่ำเสมอตามกฏระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัทฯ รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลตลอดจนการทำรายงานทางบัญชีให้เป็นไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามระบบระเบียบการบัญชีทั่วไป
 • บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคในการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการและผู้รับเหมาจะต้องจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้บริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะรักษาสัมพันธภาพอันดีกับบรรดาผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หน่วยงานของรัฐ และผู้รับเหมาของบริษัทฯ
 • บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หน่วยงานของรัฐ และผู้รับเหมาของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานบริษัททุกคน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะค้นคว้าหาวิธีจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน
 • บริษัทฯ จะจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์รวมถึงการฝึกอบบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในการทำงาน บริษัทฯ จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทฯ จะพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจและได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
 • ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึงบรรดาสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และลิขสิทธิ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงทรัพยากรใดๆที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
 • บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และจะต้องป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 • ข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท แต่ละฝ่ายหรือแผนกจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีการจัดลำดับชั้นความลับของเอกสาร เอกสารเหล่านี้จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยและมีการตรวจสอบอย่างชัดเจน
 • บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องจัดการเอกสารทางธุรกิจ ทางบัญชีและการเงินรวมทั้งรายงานอื่นๆเพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐและบุคคลอื่นๆอย่างถูกต้องชัดเจนและซื่อสัตย์ รวมทั้งต้องจัดการด้านการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักทางการบัญชี การควบคุมทางการเงินและการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องรายงานให้ผู้ที่รับผิดชอบในแผนกนั้นหรือรายงานต่อคณะทำงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รับทราบเมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆในการประกอบธุรกิจ

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรอย่างปลอดภัย

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น