En | Th

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทได้ปรับปรุงและจัดทำเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) รวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุด มุ่งมั่นบริหารจัดการความเสี่ยงรอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001 มอก.18001 และISO14001) รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพิ่มขีดความสามารถด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนากระบวนการทำงานที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป