En | Th

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานและถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นในการสรรหาพนักงาน การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพรวมถึงบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและสามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

การสรรหาพนักงาน

ทีทีซีแอล มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายดำเนินงานโครงการ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ อัตรากำลัง กำหนดขีดความสามารถที่ต้องการ และจัดทำแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพให้ทันต่อความต้องการของธุรกิจ

 • การสรรหาภายในองค์กร

  เลือกสรรหาบุคคลากรด้วยวิธีคัดเลือกหรือ เลื่อนชั้นบุคคลากรในองค์กร โดยพิจารณาจากบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม โดยมีการสรรหา 2 แบบ ดังนี้

  • ประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ
  • การจัดสรรและโอนย้ายพนักงานในสำนักงานใหญ่ไปยังโครงการก่อสร้างต่างๆ
 • การสรรหาภายนอกองค์กร

  ทีทีซีแอล สรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าร่วมงาน เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการตลาดนัดแรงงานทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ส่วนบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถสมัครงานโดยตรงกับทางบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง  

การคัดเลือกผู้สมัครงาน 

บริษัทฯ คัดสรรผู้สมัครงานที่สนใจเข้าร่วมงานกับทางบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยจัดการทดสอบ การสัมภาษณ์ ด้านทักษะ ความรู้ ความคิด ความเชี่ยวชาญของตำแหน่งงานที่สมัคร เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้ตรงกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

การว่าจ้าง 

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการว่าจ้าง มีหลักเกณฑ์อย่างเป็นธรรม เสมอภาค เหมาะสม โดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน กำหนดมาตรฐานการว่าจ้างและการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งจะแบ่งตามประสบการณ์ สายงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือสัญชาติใดโดยไม่เลือกปฎิบัติ ซึ่งให้โอกาสครอบคลุมถึงกลุ่มสตรี ผู้พิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ และต่อต้านการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฏหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานไทยที่พึงได้รับ

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ 

ทีทีซีแอลมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทฯ ได้ให้ค่าตอบแทนพนักงานจากผลปฏิบัติงานของแต่ละคนผ่านการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี ซึ่งอัตราค่าตอบแทนบริษัทฯ ได้มีการประเมินเทียบเคียงกับบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน

การเสริมสร้างศักยภาพให้พนักงาน

การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ เนื่องจากพนักงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทๆ จึงกำหนดโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้พนักงานสามารถขยายขีดความสามารถของตัวเองและร่วมสร้างบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและเป็นธรรม แผนการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ การฝึกอบรมภายใน – ภายนอก ซึ่งการฝึกอบรมโดยวิทยากรจากภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ เล็งเห็นว่า พนักงานมีความสำคัญในการปฏิบัติงานในบริษัทที่ต้องควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ สร้างความคิด เสริมทักษะด้านการสนทนา การสื่อสาร และการติดต่องานทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้กับพนักงาน ดังนี้

 • การฝึกอบรมภายในบริษัท

  แผนกต่างๆ ในองค์กรได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยผู้ฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานซึ่งมีทั้งระดับหัวหน้างาน และผู้ชำนาญงาน ภายในองค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภายนอก เข้ามาบรรยายในบริษัทฯ

 • การฝึกอบรมภายนอกบริษัท

  ทีทีซีแอล ได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก เพื่อเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ และ ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น